Board of Directors


Executive Directors

Tsui Yam Tong, Terry (Chairman)

Chong Chi Kwan (Managing Director)


Non-executive Directors

Tsui Ho Chuen, Philip

Zhang Yulin


Independent Non-executive Directors

Ko Kwok Fai, Dennis

Huang De Rui

Zhang Xiaojing

Lin Yingru

Cheng Wai Po, Samuel


Audit Committee


    Composition

      Ko Kwok Fai, Dennis (Chairman)

      Huang De Rui

      Lin Yingru

     

    Terms of Reference


Remuneration Committee


     Composition

       Ko Kwok Fai, Dennis (Chairman)

       Tsui Yam Tong, Terry

       Huang De Rui


    Terms of Reference


Nomination Committee


     Composition

       Ko Kwok Fai, Dennis (Chairman)

       Chong Chi Kwan

       Zhang Xiaojing


    Terms of ReferenceMemorandum of Association and Bye-LawsProcedures for Election of Directors by Shareholders